Terms and Conditions

I. Všeobecné ustanovenia

 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

HURLEX s.r.o.
Werferova 1, 040 11  Košice
IČO: 45 354 669
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Sro, vložka číslo:25376/V
DIČ: 20 230 10 330
IČ-DPH: SK20 230 10 330
web: www.goldenkinnaree.sk

(ďalej len "predávajúci")

a

zákazníkom.

Zákazník je fyzická osoba, ktorá vstúpila do záväzkového vzťahu s predávajúcim ako kupujúci (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.goldenkinnaree.sk, a to vo forme poukazu.

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu produktov a služieb objednaných prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke www.goldenkinnaree.sk formou poukazu a vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na tejto webovej stránke.

Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

II. Objednávka

Zákazník objednáva poukaz ponúkaný predávajúcim prostredníctvom e-shopu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zákazníkom vybraný poukaz na služby a produkty poskytované predávajúcim a je záväzná (ďalej len „zmluva“). Zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim nadobúda účinnosť doručením objednaného poukazu v elektronickej podobe na mailovú adresu zákazníka, ktorá je uvedená v objednávke. Platnosť poukazu je 6 mesiacov odo dňa doručenia poukazu na emailovú adresu zákazníka. Po uplynutí tejto lehoty právo na plnenie vyplývajúce z poukazu pre zákazníka zaniká.

Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:

a. identifikácia zákazníka (meno a priezvisko, bydlisko)

b. druh objednaného poukazu

b. množstvo objednaných poukazov

d. emailová adresa zákazníka na dodania poukazu

III. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo v súlade s § 12 zák. č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa doručenia poukazu a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník uskutočniť písomnou formou spolu s poukazom zaslanou a riadne doručenou na adresu sídla predávajúceho. Zároveň musí obsahovať údaje na identifikáciu predávajúceho a zákazníka a  súčasťou listu, ktorým odstúpi zákazník od zmluvy, musí byť aj poukaz, ktorý bol zákazníkovi doručený.

IV. Cenové podmienky

Aktuálne cena poukazu je uvedená vždy na webovej stránke predávajúceho a to v závislosti od druhu vybraného poukazu zo strany zákazníka. Cena sa uvádza vždy s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny poukazov, s tým, že nové ceny poukazov sú pre zákazníka platné odo dňa ich zverejnenia na adrese www.goldenkinnaree.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na poukaz  už objednaný zákazníkom.

V. Platobné podmienky

Pri odosielaní Objednávky zákazník zároveň uhradí cenu za poukaz, ktorá je uvedená pri konkrétnom druhu poukazu/poukazov na webovej stránke predávajúceho a to jedným zo spôsobov uvedených pri vykonávaní elektronickej objednávky. Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, od pripísania ceny za poukaz na účet predávajúceho, doručí poukaz zákazníkovi, a to elektronickou formou na mailovú adresu zákazníka, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. Formou emailu obdrží zákazník súčasne s poukazom aj príslušný daňový doklad.

VI. Iné  podmienky

Zákazník berie na vedomie, že na úspešné využitie poskytovaných služieb, vyplývajúcich zo samotného poukazu, je potrebná rezervácia konkrétnej zákazníkom vybranej a objednanej služby u predávajúceho, a to  buď telefonicky na telefónnych číslach uvedených na webovej stránke predávajúceho www.goldenkinnaree.sk, prípadne vyplnením rezervačného formulára na online rezervácii na samotnom webovom sídle predávajúceho a to v dostatočnom časovom predstihu. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nemá možnosť ovplyvniť skutočnosť, ak na prípadný zákazníkom žiaduci termín poskytnutia služby už rezervácia nie je možná z dôvodu vyťaženosti predávajúceho a poskytovania služieb inému zákazníkovi. Zákazník berie na vedomie aj skutočnosť, že poukazom mu doručeným elektronickou formou je povinný sa preukázať Predávajúcemu pred poskytnutím služby uvedenej na poukaze prípadne z poukazu vyplývajúcej a zákazníkom zarezervovanej. Predávajúci je oprávnený zákazníkovi odoprieť poskytnutie služby, ak mu zákazník takýto poukaz nepredloží.

VII. Ochrana  osobných údajov zákazníka

Zákazník týmto udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom výlučne obchodným, vyplývajúcim zo zmluvy a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákazník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi na adresu info@goldenkinnaree.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje zákazník dobrovoľne, a to na dobu určitú, počínajúc jeho udelením, až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi zákazníkom a predávajúcim.

VIII. Podmienky reklamácie

V prípade, ak zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží poukaz, alebo poukaz má iné vady, zákazník môže takéto vady reklamovať. Zákazník je povinný vady uplatniť písomne na adrese predávajúceho uvedenej v úvode týchto obchodných podmienok, prípadne e-mailom na adresu: info@goldenkinnaree.sk.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude v uvedenej lehote zo strany predávajúceho vybavená, je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť.

IX. Iné ustanovenia

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné).

Dohľad nad dodržiavaním spotrebiteľských práv a právom chránených záujmov zákazníka ako spotrebiteľa, a to v súlade s príslušnými spotrebiteľskými právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

X. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.goldenkinnaree.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu zákazník zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.goldenkinnaree.sk